geheimhouding

Contact


 

Contactgegevens

LinkedIn foto 01

Frans Stienen
Graafschap Hornelaan 23 
6001 AA Weert

Telefoon 06 121 85 980
E-mail     info@Personal4uCoach.nl
Kennismakingsgesprek, klik dan hier.

Coaching door Personal4uCoach tijdens wandelen in de natuur in Limburg (NL/BE) en Brabant.
Op maandag, dinsdag of woensdag, tussen 10.00 – 12.30 uur en tussen 14.00 – 17.00 uur.

 

 


 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Personal4uCoach (versie 21 november 2018)


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden & privacy regels gelden voor de coaching tussen Personal4uCoach en een cliënt, die onmiddellijk van toepassing zijn nadat je van mij per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving hebt ontvangen. 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt de naam Personal4uCoach vaak vervangen door de aanduiding “mij” of “ik”, dit slechts ter bevordering van de leesbaarheid.
Artikel 2. Onafhankelijkheid
2.1. Er wordt door mij geen enkele poging ondernomen om een cliënt van een andere hulpverlener tot de mijne te maken. 
2.2. Vermeden zal worden, dat in de relatie met de cliënt andere belangen dan die van de uitvoering van de coaching zelf een rol zullen spelen. Eventuele nevenbelangen, brengen de verplichting met zich mee om, of de coaching te weigeren, of het mogelijk nevenbelang vóór het aanvaarden van de coaching aan de cliënt voor te leggen en schriftelijk te laten accorderen. 
2.3. Personal4uCoach is een geheel zelfstandige onderneming, zonder verplichtingen aan derden. 
Artikel 3. Zorgvuldigheid & kwaliteit
3.1. Vóór of bij de eerste kennismaking wordt door mij aan de cliënt informatie verstrekt over; mijn algemene voorwaarden, privacy regels, de vergoeding, de vorm van de coaching en de evaluaties. 
3.2. De cliënt is gehouden, aan mij die informatie te verstrekken die nodig is voor een verantwoorde coaching, de adviezen van mij in redelijkheid op te volgen en gemaakte afspraken na te komen. 
3.3. Geen coaching wordt door mij aanvaard, indien de strekking daarvan zo beperkt is, dat de cliënt hiervan geen effectieve hulp kan verwachten.
3.4. De coaching activiteiten worden regelmatig geëvalueerd. De cliënt verklaart zich akkoord om mijn periodieke evaluatieformulieren compleet en naar eer en geweten in te vullen en uiterlijk op de gevraagde datum aan mij te retourneren.
Artikel 4. Geheimhouding 
4.1. De informatie, verstrekt door de cliënt, wordt als vertrouwelijk behandeld en geheim gehouden. Ik ben tot geheimhouding verplicht, tenzij ernstige misstanden tot spreken verplichten. Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de coaching met de cliënt. 
4.2. Ik houd op door mij gekozen wijze documentatie van de door mij uitgevoerde coaching, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf.  
Artikel 5. Aansprakelijkheid, klachten, geschillen.
5.1. Ik zal naar beste vermogen het resultaat trachten te bereiken dat bij de coachingvraag van de cliënt wordt beoogd, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen. Ik ga hierbij uit van de medewerking van de cliënt als hierboven in artikel 3.2. omschreven. Mijn aansprakelijkheid voor eventueel door de cliënt geleden schade is nul. Ik heb het recht de coaching te beëindigen zonder enige vergoeding van schade. 
5.2. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3. Eventuele klachten worden eerst aan mij kenbaar gemaakt. De cliënt zal, indien ik dit wens, meewerken aan bemiddeling van door mij aangewezen derden. Eerst nadat deze bemiddeling is mislukt wordt eventueel een klacht ingediend bij een daartoe bevoegde instantie. 
5.4. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal een geschil tussen de cliënt en mij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3., mijn bevoegdheid blijven bestaan om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter. 
5.5. De cliënt heeft eveneens het recht, gedurende een maand nadat ik mij schriftelijk op de bepaling in artikel 5.3. beroep, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter. In voorkomende gevallen is alleen het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 6. Kennismaking, inschrijving, bevestiging.
6.1.  Definitieve inschrijving kan alleen schriftelijk geschieden na een door de cliënt en mij positief beoordeeld kennismakingsgesprek. 
6.2.  Het inschrijf formulier wordt dan door de cliënt en mij voor akkoord ondertekent, en hiermee verklaard de cliënt dat de algemene voorwaarden & het privacy beleid bekend en akkoord zijn en dat ze zullen worden nageleefd. 
6.3.  Pas als het inschrijfformulier is ondertekent door de cliënt en mij, start de coaching.
Artikel 7. Kosten & betaling
7.1. De kosten voor de 2 verschillende coachingstrajecten (persoonlijke groei of zakelijke uitdaging) zijn verschillend. Zie voor verdere uitleg mijn website www.Personal4uCoach.nl onderdeel “Kosten”.  De kosten per coaching sessie dienen door de cliënt na afloop van de coaching sessie aan mij betaalt te worden.
7.2. Indien een coaching sessie korter dan 48 uur van tevoren door de cliënt wordt afgezegd of bij een “NO SHOW”, worden de geplande kosten hiervoor + een toeslag van 50% van de geplande kosten aan de cliënt in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van onvoorzien besmettingsgevaar, zoals bijvoorbeeld door Corona.
7.3. Vind er geen (tijdige) betaling plaats, dan heeft de cliënt maximaal 7 werkdagen om alsnog aan de verplichting te voldoen. Indien de cliënt in verzuim blijft van zijn verplichtingen, dan stopt de coaching van mij onmiddellijk en automatisch na genoemde 7 werkdagen zonder verdere aanmaning van mij. Ook dan blijft Artikel 8.1. van toepassing.
Artikel 8. Stoppen
8.1. De cliënt kan de coaching op ieder moment stoppen. Met dien verstande dat dan altijd binnen 1 maand na het stoppen, een laatste evaluatieformulier wordt ingevuld en aan mij wordt toegestuurd. 
8.2. Als datum van stoppen door de cliënt, hetgeen slechts schriftelijk kan plaatsvinden, geldt de datum van het poststempel van de brief, of het e-mailbericht waarin de beëindiging aan mij wordt doorgegeven. Mondelinge of telefonische beëindiging is niet mogelijk. 
Artikel 9. Collegae
9.1. Maak jij ook gebruik van andere gedragshulp (psychotherapeut, psycholoog, psychiater, coach, e.d.), dan meld je dat direct aan mij met hun naam, contactgegevens en soort discipline. Indien er sprake is van gedragshulp door meerdere personen, dan zal gewaakt worden voor ongewenste doorkruisingen en/of overlappingen in die hulp. 
9.2. Op verzoek van de cliënt zoek ik overleg/samenwerking met andere coaches. Bij samenwerking van de coaching met collegae worden goede afspraken gemaakt over elkaars bijdragen, verantwoordelijkheden en geheimhouding. Indien de omstandigheden tijdens de coaching periode hiertoe aanleiding geven, worden deze afspraken aangepast.
Artikel 10. Algemeen
     10.1.  Tenzij met de cliënt schriftelijk anders is overeengekomen rust op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren e.d. auteursrecht. Voor zover Personal4uCoach eigenaar is van industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot genoemde stukken/gegevens blijft zij dat ook na het verstrekken daarvan aan de cliënt. Genoemde stukken/gegevens mogen door de cliënt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal4uCoach worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ter beschikking gesteld, of op enig andere wijze dan voorzien in deze algemene voorwaarden worden gebruikt. Bij twijfel door de cliënt, dient Personal4uCoach altijd tijdig en vooraf schriftelijk geraadpleegd te worden.
     10.2. Alle correspondentie van en naar Personal4uCoach verloopt via het e-mail adres info@Personal4uCoach.nl
     10.3. De laatste en dus geldende versie van de Algemene Voorwaarden van Personal4uCoach staat altijd op mijn website www.Personal4uCoach.nl
   
N.B. Wil je ook mijn Privacy beleid zien, klik dan hier.