personal4ucoach

Mijn certificering

Sinds 2014 eigenaar van Personal4uCoach en een ervaren senior coach.

hNLP (Humanistic Neuro-Linguistic Psychology) 

Mijn specifieke coaching opleidingen hNLP zijn gecertificeerd door “The International Institute of Humanistic Neuro-Linguistic Psychology (INHNLP)”.

hNLP MASTER Practioner

 

CERTIFICERING door INHNLP

hNLP MENTOR Practioner Coach


Meer informatie
Uitgebreide coaching ervaring heb ik opgebouwd gedurende vele jaren werken met mensen uit verschillende landen, van diverse culturen, overtuigingen, karakters en doelstellingen. Mijn kracht is het versterken van authenticiteit & innerlijke balans om zo je focus, lef, effectiviteit of plezier te vergroten.

Wil je meer zakelijke informatie over mij, kijk dan op mijn LinkedIn profiel. 

Disclaimer

 


 

 Inhoud en gebruik van deze website

Ondanks de constante aandacht die Personal4uCoach aan de opzet en inhoud van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud en het gebruik van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Personal4uCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Personal4uCoach houdt zich het recht voor om de informatie op deze website regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

 Intellectueel eigendom

Deze website inclusief de beelden, logo en teksten zijn eigendom van Personal4uCoach. Het is niet toegestaan om de website, of gedeelten daarvan, te kopiëren of te koppelen aan andere websites zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Personal4uCoach. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De Youtube video’s zijn vrij van auteursrecht en geen eigendom van Personal4uCoach.

 Algemene voorwaarden

Voor alle activiteiten van Personal4uCoach zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op de website van www.Personal4uCoach.nl staan vermeld. Alle cliënten van Personal4uCoach worden geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn, voordat zij starten met een coaching traject, aangezien deze algemene voorwaarden bindend zijn. Inschrijving bij Personal4uCoach, betekent automatisch akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden.

 


 

 

Gesprek

Aanvraag kennismakingsgesprek.
Wil je
graag ervaren of je een persoonlijke “klik” met mij hebt als Coach en of ik wat voor je kan betekenen, meld je dan aan voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek op een neutrale locatie in WEERT (Limburg – NL).
Vul de onderstaande vragen in en je ontvangt, behoudens vakantieperiodes,
binnen 3 werkdagen een reactie. 


De coaching door Personal4uCoach vindt plaats tijdens het wandelen in de natuur in Limburg (NL/BE) en Brabant. Maandag, dinsdag of woensdag, tussen 10.30-12.00 uur of 14.00-16.30 uur.
  • Mijn agenda is namelijk zeker t/m Oktober 2024 geheel VOLGEBOEKT. Ik kan je dus helaas niet van dienst zijn. Hopelijk kun je elders terecht voor coaching. Wil je toch op mijn WACHTLIJST geplaatst worden, vul dan de onderstaande vragen in. Want dan kan ik tijdig contact met je opnemen als er intussen weer vrije plekken zijn. Met vriendelijke groet, Frans Stienen / Personal4uCoach.
  • Zoals je op de website ziet wandel ik alleen op maandag, dinsdag en woensdag. En op die dagen alleen tussen 10.00-12.00 uur en 14.00 - 16.30 uur. Soms heb ik een wachtlijst en dan is het handig qua dagen/tijdstippen als ik weet wat jouw mogelijkheden zijn.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Introductie


LinkedIn foto 01

Frans Stienen / Eigenaar Personal4uCoach sinds 2013
 


Mijn ervaring
Coaching ervaring heb ik opgebouwd door vele jaren te werken met mensen uit verschillende landen, met diverse culturen, overtuigingen, karakters en doelstellingen. Naast deze universiteit van het leven, heb ik ook diverse relevante coaching en communicatie opleidingen gevolgd.

Mijn ziel
Ik houd er van om met allerlei soorten mensen van verschillende leeftijden om te gaan. Dat houdt mij fris in het hoofd en jong in mijn gedrag. Afwisseling, groei en ontroering, is wat mij het meeste boeit en stimuleert. 

Mijn kenmerken
In mijn coaching hecht ik zeer aan:

  • Humor, empathie en verbindend vermogen.
  • Open en gemakkelijk benaderbaar zijn.
  • Accent op beweging, positivisme en HOE-DAN-WEL.      

Meer informatie
Er is meer informatie over mij beschikbaar: 

  • Heb je liever een persoonlijk en kosteloos kennismakingsgesprek, klik dan hier.
  • Wil je meer zakelijke informatie over mij, kijk dan op mijn LinkedIn profiel.
  • Heb je graag een inspirerende en visuele introductie, kijk dan hier.

Algemene voorwaarden


Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Personal4uCoach (versie 21 november 2018)


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden & privacy regels gelden voor de coaching tussen Personal4uCoach en een cliënt, die onmiddellijk van toepassing zijn nadat je van mij per e-mail een bevestiging van jouw inschrijving hebt ontvangen. 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt de naam Personal4uCoach vaak vervangen door de aanduiding “mij” of “ik”, dit slechts ter bevordering van de leesbaarheid.
Artikel 2. Onafhankelijkheid
2.1. Er wordt door mij geen enkele poging ondernomen om een cliënt van een andere hulpverlener tot de mijne te maken. 
2.2. Vermeden zal worden, dat in de relatie met de cliënt andere belangen dan die van de uitvoering van de coaching zelf een rol zullen spelen. Eventuele nevenbelangen, brengen de verplichting met zich mee om, of de coaching te weigeren, of het mogelijk nevenbelang vóór het aanvaarden van de coaching aan de cliënt voor te leggen en schriftelijk te laten accorderen. 
2.3. Personal4uCoach is een geheel zelfstandige onderneming, zonder verplichtingen aan derden. 
Artikel 3. Zorgvuldigheid & kwaliteit
3.1. Vóór of bij de eerste kennismaking wordt door mij aan de cliënt informatie verstrekt over; mijn algemene voorwaarden, privacy regels, de vergoeding, de vorm van de coaching en de evaluaties. 
3.2. De cliënt is gehouden, aan mij die informatie te verstrekken die nodig is voor een verantwoorde coaching, de adviezen van mij in redelijkheid op te volgen en gemaakte afspraken na te komen. 
3.3. Geen coaching wordt door mij aanvaard, indien de strekking daarvan zo beperkt is, dat de cliënt hiervan geen effectieve hulp kan verwachten.
3.4. De coaching activiteiten worden regelmatig geëvalueerd. De cliënt verklaart zich akkoord om mijn periodieke evaluatieformulieren compleet en naar eer en geweten in te vullen en uiterlijk op de gevraagde datum aan mij te retourneren.
Artikel 4. Geheimhouding 
4.1. De informatie, verstrekt door de cliënt, wordt als vertrouwelijk behandeld en geheim gehouden. Ik ben tot geheimhouding verplicht, tenzij ernstige misstanden tot spreken verplichten. Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de coaching met de cliënt. 
4.2. Ik houd op door mij gekozen wijze documentatie van de door mij uitgevoerde coaching, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf.  
Artikel 5. Aansprakelijkheid, klachten, geschillen.
5.1. Ik zal naar beste vermogen het resultaat trachten te bereiken dat bij de coachingvraag van de cliënt wordt beoogd, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen. Ik ga hierbij uit van de medewerking van de cliënt als hierboven in artikel 3.2. omschreven. Mijn aansprakelijkheid voor eventueel door de cliënt geleden schade is nul. Ik heb het recht de coaching te beëindigen zonder enige vergoeding van schade. 
5.2. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3. Eventuele klachten worden eerst aan mij kenbaar gemaakt. De cliënt zal, indien ik dit wens, meewerken aan bemiddeling van door mij aangewezen derden. Eerst nadat deze bemiddeling is mislukt wordt eventueel een klacht ingediend bij een daartoe bevoegde instantie. 
5.4. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal een geschil tussen de cliënt en mij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.3., mijn bevoegdheid blijven bestaan om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter. 
5.5. De cliënt heeft eveneens het recht, gedurende een maand nadat ik mij schriftelijk op de bepaling in artikel 5.3. beroep, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter. In voorkomende gevallen is alleen het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 6. Kennismaking, inschrijving, bevestiging.
6.1.  Definitieve inschrijving kan alleen schriftelijk geschieden na een door de cliënt en mij positief beoordeeld kennismakingsgesprek. 
6.2.  Het inschrijf formulier wordt dan door de cliënt en mij voor akkoord ondertekent, en hiermee verklaard de cliënt dat de algemene voorwaarden & het privacy beleid bekend en akkoord zijn en dat ze zullen worden nageleefd. 
6.3.  Pas als het inschrijfformulier is ondertekent door de cliënt en mij, start de coaching.
Artikel 7. Kosten & betaling
7.1. De kosten voor de 2 verschillende coachingstrajecten (persoonlijke groei of zakelijke uitdaging) zijn verschillend. Zie voor verdere uitleg mijn website www.Personal4uCoach.nl onderdeel “Kosten”.  De kosten per coaching sessie dienen door de cliënt na afloop van de coaching sessie aan mij betaalt te worden.
7.2. Indien een coaching sessie korter dan 48 uur van tevoren door de cliënt wordt afgezegd of bij een “NO SHOW”, worden de geplande kosten hiervoor + een toeslag van 50% van de geplande kosten aan de cliënt in rekening gebracht. Tenzij er sprake is van onvoorzien besmettingsgevaar, zoals bijvoorbeeld door Corona.
7.3. Vind er geen (tijdige) betaling plaats, dan heeft de cliënt maximaal 7 werkdagen om alsnog aan de verplichting te voldoen. Indien de cliënt in verzuim blijft van zijn verplichtingen, dan stopt de coaching van mij onmiddellijk en automatisch na genoemde 7 werkdagen zonder verdere aanmaning van mij. Ook dan blijft Artikel 8.1. van toepassing.
Artikel 8. Stoppen
8.1. De cliënt kan de coaching op ieder moment stoppen. Met dien verstande dat dan altijd binnen 1 maand na het stoppen, een laatste evaluatieformulier wordt ingevuld en aan mij wordt toegestuurd. 
8.2. Als datum van stoppen door de cliënt, hetgeen slechts schriftelijk kan plaatsvinden, geldt de datum van het poststempel van de brief, of het e-mailbericht waarin de beëindiging aan mij wordt doorgegeven. Mondelinge of telefonische beëindiging is niet mogelijk. 
Artikel 9. Collegae
9.1. Maak jij ook gebruik van andere gedragshulp (psychotherapeut, psycholoog, psychiater, coach, e.d.), dan meld je dat direct aan mij met hun naam, contactgegevens en soort discipline. Indien er sprake is van gedragshulp door meerdere personen, dan zal gewaakt worden voor ongewenste doorkruisingen en/of overlappingen in die hulp. 
9.2. Op verzoek van de cliënt zoek ik overleg/samenwerking met andere coaches. Bij samenwerking van de coaching met collegae worden goede afspraken gemaakt over elkaars bijdragen, verantwoordelijkheden en geheimhouding. Indien de omstandigheden tijdens de coaching periode hiertoe aanleiding geven, worden deze afspraken aangepast.
Artikel 10. Algemeen
     10.1.  Tenzij met de cliënt schriftelijk anders is overeengekomen rust op alle door ons verstrekte rapporten, syllabi, formulieren e.d. auteursrecht. Voor zover Personal4uCoach eigenaar is van industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot genoemde stukken/gegevens blijft zij dat ook na het verstrekken daarvan aan de cliënt. Genoemde stukken/gegevens mogen door de cliënt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal4uCoach worden gekopieerd, aan derden worden getoond of ter beschikking gesteld, of op enig andere wijze dan voorzien in deze algemene voorwaarden worden gebruikt. Bij twijfel door de cliënt, dient Personal4uCoach altijd tijdig en vooraf schriftelijk geraadpleegd te worden.
     10.2. Alle correspondentie van en naar Personal4uCoach verloopt via het e-mail adres info@Personal4uCoach.nl
     10.3. De laatste en dus geldende versie van de Algemene Voorwaarden van Personal4uCoach staat altijd op mijn website www.Personal4uCoach.nl
   
N.B. Wil je ook mijn Privacy beleid zien, klik dan hier.